Notre action

Pozvánka na VZ - Invitation à l'AG 2019

Vážení členovia SFUI,

Chers membres de l‘IUFS,

 

Pozývame Vás na Valné zhromaždenie SFUI, ktoré sa uskutoční dňa 29. marca 2019 o 10,30 hodine v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Gondova 2, na 2. poschodí, miestnosť č. 236.

Nous vous invitons à participer à l'Assemblée générale de l'IUFS qui se tiendra le 29 mars 2019 à 10h30, dans les locaux de la Faculté des Lettres, Université Coménius Bratislava, rue Gondova 2, 2e étage, salle no 236.

 

Program rokovania Valného zhromaždenia / L’ordre du jour de la réunion de l’AG:

 1. Otvorenie / Ouverture
 2. Voľba predsedajúceho zhromaždenia / Election du Président de l’Assemblée
 3. Voľba overovateľa zápisnice / Election du vérificateur
 4. Prerokovanie a schválenie správy o činnosti SFUI za rok 2018 / Approbation du rapport moral de l’IUFS 2018
 5. Prerokovanie a schválenie správy o hospodárení SFUI za rok 2018 / Approbation du rapport financier de l’IUFS 2018
 6. Prerokovanie a schválenie plánu činnosti SFUI na rok 2019 / Approbation du Plan d’action de l’IUFS 2019
 7. Voľba kontrolóra SFUI /  Election du controleur de l’IUFS.
 8. Prerokovanie a schválenie výšky členských príspevkov na rok 2020 / Approbation de la cotisation de l’IUFS pour l’année 2020
 9. Prerokovanie a schválenie návrhu zmeny stanov SFUI / Discussion et approbation de la proposition sur la modification des statuts de l’IUFS
 10. Rôzne / Divers
 11. Záver / Conclusion

 

Zúčastňovať sa VZ je právom všetkých členov združenia. Dovolím si Vám zároveň pripomenúť, že Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná najmenej dvojtretinová väčšina všetkých členov Združenia, a že Valné zhromaždenie prijíma rozhodnutia vo forme uznesení nadpolovičnou väčšinou prítomných členov Združenia.

Le droit de participer à l’Assemblée générale appartient à tous les membres de l’Association. Permettez-moi de vous rappeler que l’Assemblée générale peut délibérer avec un quorum de la majorité renforcée (soit deux tiers) de tous les membres de l’Association et que l’Assemblée générale délibère sous forme de résolutions par la majorité absolue des membres présents de l’Association.

 

Radovan GURA

Riaditeľ / Directeur

Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút

Institut universitaire franco-slovaque