Naše aktivity

Pohľad späť na veľtrh Študenti, Podniky, Univerzity

Po šiestich ročníkoch podujatia v Bratislave sa Fórum Študenti-podniky-univerzity 2018 konalo po prvýkrát 12. apríla 2018 v Košiciach. Podujatie otvoril J. E. pán Ch. Léonzi, veľvyslanec Francúzska v SR a zúčastnili sa ho tiež prof. Ing. E. Lumnitzer, PhD. (prorektor Technickej univerzity v Košiciach), prof. RNDr. P. Sovák, CSc. (rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) a doc. PaedDr. R. Gura, PhD., riaditeľ Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu (SFUI).

 

V panelovej diskusii venovanej problematike profesijne orientovaných študijných programov, vystúpili francúzski vysokoškolskí učitelia, p. D. Bazin z Univerzity v Nice a p. E. Lefur z Univerzity Paris-Sud, ktorí predstavili profesijne zamerané študijné programy, ktoré garantujú. Pani D. Zelenáková z Francúzskeho inštitútu hovorila o vlastnej skúsenosti s takýmto študijným programom, ktorý sama absolvovala. Pre prítomných študentov to bola úplne nová informácia: „Nevedel som, že sa na vysokej škole dá študovať v takomto študijnom programe, a navyše aj v odboroch, ktoré nie sú technicky zamerané“, vyjadril sa jeden zo študentov.

 

Študenti si potom mohli pozrieť prezentácie a stánky podnikov, v ktorých je francúzština jedným z jazykov komunikácie, ako aj stánky univerzít a inštitúcií, ktoré sú súčasťou SFUI. Veľmi sa im páčila možnosť rozprávať sa s prítomnými odborníkmi: „Hovoril som s ľuďmi, ktorí v podniku pracujú, v niektorých stánkoch som nechal svoje CV a verím, že sa mi v lete podarí získať v niektorom z nich odbornú prax“, hovorí ďalší zo študentov. Aktivity pripravené v rámci workshopu výskumnej jednotky LICOLAB (FF UPJŠ v Košiciach) umožnili študentom a účastníkom podujatia vyskúšať si prácu s modernou komunikačnou technikou.

 

Mária Paľová

Valentine Bidault