Štúdium

Štúdium

Francúzsko-slovenské programy:

Vďaka bohatej spolupráci a podpore Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu (SFUI) má Slovensko dnes 12 francúzsko-slovenských univerzitných programov, ktoré sú akreditované francúzskym a slovenským ministerstvom školstva.

Čo je to francúzsko-slovenský program?

V rámci týchto programov sú prednášky úplne alebo čiastočne prednášané vo francúzskom jazyku. Vďaka tomu majú študenti možnosť absolvovať frankofónny univerzitný cyklus (až po magisterský diplom) priamo na Slovensku. Študenti majú možnosť absolvovať časť štúdia vo Francúzsku.


Zoznam slovensko-francúzskych štúdijných programov:

 

Slovenská univerzita

  Francúzska univerzita

  Štúdijný program

 

 

 

 

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

  

 

 

 

 

  Univerzita v Poitiers

 Ekonómia a manažment podniku

 Dva magisterské diplomy podmienené mobilitou

  Univerzita Champagne-Ardenne v Remeši

 Európska integrácia a európska politika susedstva

 Dva magisterské diplomy

  Univerzita Champagne-Ardenne v Remeši

 Európske štúdia vo francúzskom jazyku

 Dva magisterské diplomy

 Univerzita Champagne-Ardenne v Remeši

 Právo územných samospráv a kultúrnych inštitúcií

 Dva magisterské diplomy

 Lotrinská univerzita

 Finančné riadenie a európsky priestor

 Dva magisterské diplomy

  Univerzita Komenského v Bratislave

 Ekonomická univerzita v Bratislave

 Rôzne francúzske univerzity

 Ekonómia

 Slovenský bakalársky diplom + certifikát

 Manažment predaja vo francúzskom jazyku 

 Slovenský magisterský diplom

 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 

  Lotrinská univerzita (Metz)

 Masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním FJ

 Dva bakalársky diplom

   Lotrinská univerzita (Nancy)

 Finančné riadenie a európsky priestor

 Dva magisterské diplomy

 Technická univerzita v Košiciach

  Univerzita v Nice Sophie Antipolis

 Hospodárske riadenie

 Dva bakalárske diplomy

  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  Filozofická fakulta

 Univerzita v Štrasburgu
 Univerzitný inštitút prekladateľstva, tlmočníctva a   medzinárodných vzťahov

Anglický jazyk, francúzsky jazyk pre európske   inštitúcie a ekonomiku

 Dva magisterské diplomy 

 

Štúdium vo francúzskom jazyku (Katedry románskych jazykov)

Na Slovensku môžete študovať aj francúzsky jazyk a literatúru na katedrách francúzskeho jazyka, prípadne na katedrách románskych jazykov v Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre a Prešove.

Tieto inštitúcie majú za cieľ vzdelávať vysoko kvalitných pedagógov a prekladateľov.

 

  Slovenská univerzita

  Štúdijný program

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

  Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry

  Bakalársky, magisterský a doktorandský (translatológia) stupeň

 

  Francúzsky jazyk a kultúra

  Bakalársky, magisterský a doktorandský (translatológia) stupeň

  Univerzita Komenského v Bratislave

  Francúzsky jazyk a kultúra

  Bakalársky, magisterský a doktorandský stupeň

 

  Učiteľstvo francúzskeho jazyka

  Bakalársky, magisterský a doktorandský stupeň

 Ekonomická univerzita v Bratislave

 Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia

 Bakalársky a magisterský stupeň

  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

  Francúzsky jazyk a literatúra

  Bakalársky a magisterský stupeň

 

  Francúzsky jazyk a kultúra

  Bakalársky a magisterský stupeň

  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

  Anglický jazyk, francúzsky jazyk pre európske inštitúcie e ekonomiku

  Bakalársky a magisterský stupeň

  Prešovská univerzita

  Francúzsky jazyk a kultúra

  Bakalársky a magisterský stupeň

 

Štúdium na jednej z univerzít, ktoré ponúkajú naše programy, tiež umožňuje získať:

  • slovenský diplom a pri niektorých štúdijných programoch aj francúzsky diplom
  • znalosť cudzieho jazyka a kultúry
  • schopnosť začleniť sa do medzinárodného profesionálneho prostredia.

 

Štúdium vo francúzskom jazyku

Štúdium francúzskeho jazyka

  • Magisterský stupeň štúdia